Skip to main content

Financiën

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Deze pagina wordt actueel gehouden door de penningmeester: penningmeester@ngk-ontmoeting.nl.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Nederlandse Gereformeerde Kerk Zwolle – De Ontmoeting
RSIN/Fiscaal nummer:80.39.20.878
KVK nummer 77629299
Website adres:https://ngk-ontmoeting.nl
E-mail:scriba@ngk-ontmoeting.nl
Adres:Kerklocatie: Agnieten college – CCC – Kamperweg 1
Postcode:8019 AV
Plaats:Zwolle
Postadres:Postbus 51
Postcode:8000 AB
Plaats:Zwolle

De Nederlands Gereformeerde Kerk Zwolle – De Ontmoeting (vanaf hier: de Ontmoeting) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/aks/

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Ontmoeting. Het RSIN of LH-nummer voor belastingdoeleinden betreft 80.39.20.878.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers.
De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  

C. Doelstelling/visie.

De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/

Voor meer informatie over onze gemeente, zie de website www.ngk-ontmoeting.nl/gemeente.

De inkomsten worden verkregen door middel van VVB ontvangsten en giften vanuit kerkleden en collecteopbrengsten.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, jeugdwerk en commissie kinderwerk, muzikale en audiovisuele begeleiding etc.

In de jaarrekening worden de diverse inkomsten en uitgaven uitgesplitst naar categorie met een toelichting van de ontwikkeling van deze posten en na de uitvoering van een kascontrole en verantwoording aan de kerkenraad, aan de kerkelijke gemeente aangeboden.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in basis aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: diverse vrijwilligers verrichten werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en diverse andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Sinds maart 2021 was de gemeente vacant. In de begroting 2022 is rekening gehouden met het werven van een predikant in het laatste deel van het jaar. Echter het aantrekken van een predikant heeft begin 2023 plaatsgevonden.  Hierdoor zijn de bestedingen omtrent een predikant in 2022 achter gebleven ten opzichte van de begroting.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Bedragen die aan het einde van het boekjaar worden overgehouden of tekort zijn, worden toegevoegd aan / onttrokken van de algemene reserve. Overtollige liquide middelen worden op de spaarrekening van de kerkgenootschap gepositioneerd.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. De Ontmoeting bezit echter geen kerkgebouw, landerijen of woningen en is volledig afhankelijk van financiële middelen die worden bijgedragen door de gemeenteleden.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie voor het kunnen uitvoeren van de kerkelijke activiteiten en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Verder vinden er ondersteuningswerkzaamheden plaats in zending of diaconale vorm.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de bankkosten, kosten voor administratie en licenties en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bankrekening-nummers de Ontmoeting

NL67 INGB 0691 9649 98 t.n.v. Ned. Geref. Kerk II Zwolle o.v.v. VVB/gift
NL61 INGB 0691 8608 31 t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk II Zwolle o.v.v. doel
NL57 RABO 0377 3929 52 t.n.v. Zending Ned. Geref. Kerk II Zwolle o.v.v. bijdrage/gift
NL48 INGB 0660 9929 49 t.n.v. Ned. Geref. Kerk II Zwolle o.v.v. aantal munten

De Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer beheert de financiële middelen van de gemeente. De inkom­sten aan financiële middelen bestaan voornamelijk uit vaste vrijwillige bijdragen (VVB) en incidentele giften.
De richtlijn is dat ieder gemeenteadres twee procent van zijn gezinsinkomen als VVB bijdraagt. Hierdoor is de Com­missie van Beheer in staat om aan alle verplichtingen van de gemeente te voldoen. Het ge­zinsinkomen is het brutoloon van kostwinner en echtgeno(o)t(e), inclu­sief vakantie­geld, exclusief kinderbijslag.

Penningmeester

Het emailadres van de penningmeester is als volgt: penningmeester@ngk-ontmoeting.nl  

Collectemunten

Vanaf 1 januari 2018 maken wij als gemeente gebruik van duurzame collectemunten. Er zijn collectemunten van € 0,50, € 1,-, € 1,50 en  € 2,50.  Er zijn setjes te bestellen van € 10, € 20, € 30 en € 50 (steeds 20 munten per setje).

Na overboeking van het bedrag op NL48 INGB 0660 9929 49 t.n.v. Ned. Geref. Kerk II Zwolle o.v.v. aantal munten, ontvangt u de munten per post of worden deze op zondag aan u overhandigd.

Agenda

april 2024

zo ma di wo do vr za
1
 • Kerkenraadsvergadering
2
3
4
5
6
 • Kinderkleding en speelgoedbeurs
7
 • Kerkdienst CCC, ook online te volgen via YouTube
 • Tienergroep Rocksolid
8
 • Gebedsgroep
9
10
 • Redactievergadering online
11
12
13
 • Mannenontbijt
14
 • Kerkdienst CCC, ook online te volgen via YouTube
15
16
17
 • Thema-avond Verlies en Rouw
18
19
20
 • Tienergroep: Keuzeactiviteit?
21
 • Kerkdienst CCC, ook online te volgen via YouTube
 • Tienergroep Rocksolid
 • Gemeentevergadering/ Ontmoetingsfeest
 • Wijkbijeenkomst wijk Oost
22
 • Gebedsgroep
23
 • Themakring "Geworteld in het Nieuwe Testament".
24
25
26
 • Ontmoeting Gastvrij
27
28
 • Kerkdienst CCC, ook online te volgen via YouTube
29
30

Rooster

Nieuws