Skip to main content

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Zij beschouwen zich als dienaren van de gemeente en worden in die rol verkozen. De kerkenraad vormt ook het bestuur. Vergaderingen van de kerkenraad zijn toegankelijk voor gemeenteleden en worden gehouden in Inloophuis Gastvrij, Ruusbroecstraat 205. Als Corona-beperkingen dat nodig maken vergadert de kerkenraad digitaal, met Zoom. Je kunt de kerkenraad bereiken via de secretaris, ook wel scriba genoemd.

De kerkenraad wisselt jaarlijks van samenstelling en taakverdeling. In afwachting van een aantal grote ontwikkelingen, zoals de corona-pandemie, de vacature predikant, de ontwikkeling naar ‘groepenkerk’ en landelijke hereniging GKv-NGK is gekozen voor een tijdelijke verdeling van aandachtsgebieden. Voor elk van de aandachtsgebieden is een of meer kerkenraadsleden gevraagd om dat gebied te organiseren in samenwerking met de vrijwilligers uit de gemeente. Dat kunnen commissies zijn zoals de Commissie van Beheer of de Commissie Kinderwerk. Dat kunnen ook enkelingen zijn met een specifieke rol, zoals de administrateur, de preekvoorziening of de afgevaardigde naar de regio.

De aandachtsgebieden binnen de kerkenraad zijn: diaconaat, pastoraat, toerusting, jongeren, inhoud, voorzieningen, corona, voorzitter en scriba.

De kern van het pastorale en diaconale werk ligt in de wijken, in de ontmoeting tussen mensen en in het omzien naar elkaar. In de wijken zijn daarom wijkteams actief. In een wijkteam werken een ouderling, diaken, pastoraal bezoeker, diagonaal ondersteuner en leden van het Team Onderling Contact samen aan het onderlinge omzien in de wijk.

De wijkindeling is als volgt:

ZUID wijkteamzuid@ngkzwolle.nl
wijk 1 Oldenelerbroek, Ittersumerbroek, Gerenbroek
wijk 2 Oldenelerlanden, Ittersum, Geren, Gerenbroek
wijk 3 Schelle, Schellerbroek, Schellerhoek, Schellerlanden

CENTRUM wijkteamcentrum@ngkzwolle.nl
wijk 4 Spoolde, Holtenbroek, Dieze, Diezerpoort, binnenstad, Assendorp

OOST wijkteamoost@ngkzwolle.nl
wijk 5 Berkum, Wipstrik
wijk 7 Aalanden

WEST wijkteamwest@ngkzwolle.nl
wijk 6 Westenholte
wijk 8 Stadshagen